Organizing Committee

Chair

Hiroshi Kohguchi, Hiroshima Univ.

Members (in alphabetical order)

Misako Aida(Hiroshima Univ.)
Dai Akase(Hiroshima Univ.)
Takayuki Ebata(Hiroshima Univ.)
Yoshiya Inokuchi(Hiroshima Univ.)
Akira Miyoshi(Hiroshima Univ.)
Satoru Muramatsu(Hiroshima Univ.)
Kazumasa Okada(Hiroshima Univ.)
Yuuki Onitsuka(Hiroshima Univ.)
Osamu Takahashi(Hiroshima Univ.)
Katsuyoshi Yamasaki(Hiroshima Univ.)
Hiroaki Yoshida(Hiroshima Univ.)
Shin-ichi Wada(Hiroshima Univ.)

Advisory Committee

Members (in alphabetical order)

T. Gejo (Univ. of Hyogo)
A. Hishikawa (Nagoya Univ.)
T. Horio (Kyushu Univ.)
R. Itakura (QST)
S. Kawai (Shizuoka Univ.)
N. Kouchi (Tokyo Inst. Tech.)
H. Kouguchi (Hiroshima Univ.)
K. Mitsuke (Josai Univ.)
A. Miyoshi (Univ. of Hiroshima)
A. Nakajima (Keio Univ.)
Y. Ohshima (Tokyo Inst. Tech.)
H. Ohyama (Osaka Univ.)
T. Suzuki (Kyoto Univ.)
M. Takahashi (Tohoku Univ.)
T. Takayanagi (Saitama Univ.)
T. Taketsugu (Hokkaido Univ.)
K. Tsukiyama (Tokyo Univ. Sci.)
A. Wada (Kobe Univ.)
K. Yamanouchi (Univ. of Tokyo)