Organizing Committee

Chair

Kaoru Yamanouchi (Univ. of Tokyo)

Members

Tsuyoshi Kato (Univ. of Tokyo)
Atsushi Iwasaki (Univ. of Tokyo)
Hirokazu Hasegawa (Univ. of Tokyo)
Reika Kanya (Univ. of Tokyo)
Erik Lötstedt (Univ. of Tokyo)
Kana Yamada (Univ. of Tokyo)
Shinichi Fukahori (Univ. of Tokyo)
Hiroto Motoyama (Univ. of Tokyo)

Advisory Committee

Members (in alphabetical order)

T. Gejo (Univ. of Hyogo)
A. Hishikawa (Nagoya Univ.)
T. Horio (Kyushu Univ.)
R. Itakura (QST)
S. Kawai (Shizuoka Univ.)
H. Kouguchi (Hiroshima Univ.)
K. Mitsuke (Josai Univ.)
A. Miyoshi (Univ. of Hiroshima)
A. Nakajima (Keio Univ.)
Y. Ohshima (Tokyo Inst. Tech.)
H. Ohyama (Osaka Univ.)
T. Suzuki (Kyoto Univ.)
M. Takahashi (Tohoku Univ.)
T. Takayanagi (Saitama Univ.)
T. Taketsugu (Hokkaido Univ.)
K. Tsukiyama (Tokyo Univ. Sci.)
A. Wada (Kobe Univ.)
K. Yamanouchi (Univ. of Tokyo)

Contents

History

  • Previous Symposia