37th Symposium on Chemical Kinetics and Dynamics

Organizing Committee

Chair

Masahiko Takahashi (Tohoku Univ.)

Members

Yasushi Kino (Tohoku Univ.)
Noboru Watanabe (Tohoku Univ.)
Kenichi Okutsu (Tohoku Univ.)
Takuma Yamashita (Tohoku Univ.)
Yuuki Onitsuka (Tohoku Univ.)
Ai Sagawa (Tohoku Univ.)

Advisory Committee

Members (in alphabetical order)

T. Gejo (Univ. of Hyogo)
A. Hishikawa (Nagoya Univ.)
T. Horio (Kyushu Univ.)
R. Itakura (QST)
S. Kawai (Shizuoka Univ.)
H. Kouguchi (Hiroshima Univ.)
K. Mitsuke (Josai Univ.)
A. Miyoshi (Univ. of Hiroshima)
A. Nakajima (Keio Univ.)
Y. Ohshima (Tokyo Inst. Tech.)
H. Ohyama (Osaka Univ.)
T. Suzuki (Kyoto Univ.)
M. Takahashi (Tohoku Univ.)
T. Takayanagi (Saitama Univ.)
T. Taketsugu (Hokkaido Univ.)
K. Tsukiyama (Tokyo Univ. Sci.)
A. Wada (Kobe Univ.)
K. Yamanouchi (Univ. of Tokyo)