38th Symposium on Chemical Kinetics and Dynamics

Organizing Committee

Chair

Takuya Horio (Kyushu Univ.)

Members

Masashi Arakawa (Kyushu Univ.)
Kenji Furuya (Kyushu Univ.)
Kiyoshi Miyata (Kyushu Univ.)
Ken Onda (Kyushu Univ.)
Akira Terasaki (Kyushu Univ.)
Masato Yamaguchi (Kyushu Univ.)

Advisory Committee

Members (in alphabetical order)

T. Gejo (Univ. of Hyogo)
A. Hishikawa (Nagoya Univ.)
T. Horio (Kyushu Univ.)
R. Itakura (QST)
S. Kawai (Shizuoka Univ.)
H. Kouguchi (Hiroshima Univ.)
K. Mitsuke (Josai Univ.)
A. Miyoshi (Univ. of Hiroshima)
A. Nakajima (Keio Univ.)
Y. Ohshima (Tokyo Inst. Tech.)
H. Ohyama (Osaka Univ.)
T. Suzuki (Kyoto Univ.)
M. Takahashi (Tohoku Univ.)
T. Taketsugu (Hokkaido Univ.)
K. Tsukiyama (Tokyo Univ. Sci.)
A. Wada (Kobe Univ.)
S. Yamaguchi (Saitama Univ.)
K. Yamanouchi (Univ. of Tokyo)