29th Symposium on Chemical Kinetics and Dynamics

Organizing Committee


Chair
Masahiko Takahashi, Tohoku Univ.

 • Members (in alphabetical order)
 • Asuka Fujii, Manabu Kanno,Naoki Kishimoto,
  Hirohiko Kono,Toshihiko Maeyama,Yoshiyuki Matsuda,
  Fuminori Misaizu,Misaki Okunishi,Keijiro Ohshimo,
  Yukiyoshi Ohtsuki,Kiyoshi Ueda,Noboru Watanabe,
  Masakazu Yamazaki (Tohoku Univ.)

  Advisory Committee

 • Members (in alphabetical order)
 • K.Furuya(Kyushu Univ.)
  A.Hishikawa(Nagoya Univ.)
  K.Honma(Hyogo Univ.)
  N.Kouchi(Tokyo Institute of Technology)
  Y.Matsumoto(Kyoto Univ.)
  K.Mitsuke(Josai Univ.)
  A.Miyoshi(Univ. of Tokyo)
  A.Nakajima(Keio Univ.)
  H.Ohyama(Osaka Univ.)
  T.Suzuki(Kyoto Univ.)
  M.Takahashi(Tohoku Univ.)
  T.Takayanagi(Saitama Univ.)
  T.Taketsugu(Hokkaido Univ.)
  K.Tsukiyama(Tokyo Univ. of science)
  H.Umemoto(Shizuoka Univ.)
  A.Wada(Kobe Univ.)
  K.Yamanouchi(Univ. of Tokyo)
  K.Yamasaki(Hiroshima Univ.)
  J.Yokoyama(Japan Atomic Energy Agency)