39th Symposium on Chemical Kinetics and Dynamics

Organizing Committee

Chair

Shinnosuke Kawai (Shizuoka Univ.)

Members

Yoshiteru Matsumoto (Shizuoka Univ.)
Toshiaki Okabayashi (Shizuoka Univ.)
Rika Sekine (Shizuoka Univ.)
Haruki Ishikawa (Kitasato Univ.)

Advisory Committee

Members (in alphabetical order)

T. Gejo (Univ. of Hyogo)
A. Hishikawa (Nagoya Univ.)
T. Horio (Kyushu Univ.)
R. Itakura (QST)
S. Kawai (Shizuoka Univ.)
H. Kouguchi (Hiroshima Univ.)
K. Mitsuke (Josai Univ.)
A. Miyoshi (Univ. of Hiroshima)
A. Nakajima (Keio Univ.)
Y. Ohshima (Tokyo Inst. Tech.)
H. Ohyama (Osaka Univ.)
T. Suzuki (Kyoto Univ.)
M. Takahashi (Tohoku Univ.)
T. Taketsugu (Hokkaido Univ.)
K. Tsukiyama (Tokyo Univ. Sci.)
A. Wada (Kobe Univ.)
S. Yamaguchi (Saitama Univ.)
K. Yamanouchi (Univ. of Tokyo)