Organizing Committee

Chair

Ryuji Itakura, Kansai Photon Science Institute, QST.

Members (in alphabetical order)

Hiroshi Akagi (QST)
Miho Hatanaka (NAIST)
Hiroyuki Katsuki (NAIST)
Kenji Sakota (Osaka City Univ.)
Tomohito Otobe (QST)
Masaaki Tsubouchi (QST)
Tomonari Wakabayashi (Kinki Univ.)

Advisory Committee

Members (in alphabetical order)

K. Furuya (Kyushu Univ.)
T. Gejo (Univ. of Hyogo)
A. Hishikawa (Nagoya Univ.)
R. Itakura (QST)
S. Kawai (Shizuoka Univ.)
N. Kouchi (Tokyo Inst. Tech.)
H. Kouguchi (Hiroshima Univ.)
K. Mitsuke (Josai Univ.)
A. Miyoshi (Univ. of Hiroshima)
A. Nakajima (Keio Univ.)
Y. Ohshima (Tokyo Inst. Tech.)
H. Ohyama (Osaka Univ.)
T. Suzuki (Kyoto Univ.)
M. Takahashi (Tohoku Univ.)
T. Takayanagi (Saitama Univ.)
T. Taketsugu (Hokkaido Univ.)
K. Tsukiyama (Tokyo Univ. Sci.)
A. Wada (Kobe Univ.)
K. Yamanouchi (Univ. of Tokyo)